SECTIE 1 - Algemene Info

De maatschappelijke zetel van Little Plants by JerLio is gelegen te Burgerheidestraat 4, 2220 Heist op den Berg, België. Onderneming gekend onder BE0699.485.905

 

SECTIE 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

•Onderstaande Algemene Voorwaarden zijn verkoopsvoorwaarden, van toepassing bij elke bestelling via de webshop van Little Plants, alsook wanneer een bestelling per e-mail wordt verstuurd.

•Het plaatsen van een bestelling, hetzij via de webshop, hetzij via e-mail, houdt een betalingsverplichting in.

•Het plaatsen van een bestelling op de website www.littleplants.be geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden.

•Wie een bestelling plaatst, verklaart de Algemene Voorwaarden van Little Plants te kennen en te aanvaarden.

•De Algemene Voorwaarden zijn steeds consulteerbaar via de website.

•Wat niet uitdrukkelijk is bepaald in deze Algemene Voorwaarden, wordt geregeld door de bepalingen van het Belgische recht.

 

SECTIE 3 - Toepasselijkheid

• In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: ‘Little Plants‘, het deelproject van JerLio VOF.

•‘ de Klant’ = ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon die met Little Plants in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

•‘Producten’ = het onderwerp van een of meerdere overeenkomsten.

•‘Website’ = de website beheerd door JerLio www.littleplants.be.

•Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen in de webshop van Little Plants.

•Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

•Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.

•Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op alle andersluidende voorwaarden van de Klant.

•Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Little Plants aanvaard zijn.

•De website richt zich hoofdzakelijk op de Belgische markt.

•Little Plants behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen.

•Little Plants is bevoegd beroep te doen op derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de Klant.

•Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou zijn dan zal deze voorwaarde geacht worden te kunnen worden afgescheiden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden. Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Klant en Little Plants met betrekking tot de erin opgenomen materie.

 

SECTIE 4 - WIJZIGINGEN AAN DE DIENST EN PRIJZEN

•Aanbiedingen vermeld op de Website zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

•De prijzen zijn deze vermeld op de website op het moment van bestelling.

•Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en zijn inclusief BTW.

•Alle prijzen worden vermeld exclusief eventuele verwerkings- en verzendingskosten.

•Verwerkings- en verzendingskosten zijn uitgedrukt in Euro’s en worden duidelijk aan de Klant meegedeeld.

•Bij betaling via overschrijving ontvangt de Klant de bestelde producten pas na ontvangst van de verschuldigde som.

•De Klant is de prijs verschuldigd die Little Plants in haar bevestiging van deze voorwaarden aan hem te kennen heeft gegeven. Fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Little Plants worden gecorrigeerd.

•Little Plants behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren ingeval van ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwader trouw, of ernstig vermoeden van voor Little Plants onaanvaardbare commerciële doeleinden.

 

SECTIE 5 - TOTSTANDKOMING VAN EEN OVEREENKOMST

•Een overeenkomst komt geldig tot stand door het plaatsen van een bestelling op de webshop van Little Plants, hetzij door een bestelling te plaatsen via e-mail.

•Een overeenkomst komt geldig tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Klant per e-mail is verzonden naar het door de Klant opgegeven e-mailadres.

•Een overeenkomst komt geldig tot stand door het versturen van een mail die een bestelling inhoudt, door de Klant aan Little Plants.

•De Klant en Little Plants komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand kan komen. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Little Plants gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.
•Aanbiedingen op de Website zijn geldig zolang de voorraad strekt.

•Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

•Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan.

 

SECTIE 6 - BETALING

•Bestellingen geplaatst via de Website kunnen op de volgende wijzen worden betaald:
1. Bankcontact
2. Vooraf overmaken

•Vouchers (cadeau/kortings-bonnen) kunnen ook worden gebruikt als betaalmiddel op de webshop. Indien een voucher het bedrag van de te betalen prijs echter overschrijdt, is geen automatische terugbetaling mogelijk. In dergelijk geval kan de Klant steeds contact opnemen met Little Plants om het verschilbedrag in de vorm van een nieuwe voucher te bekomen.

•Little Plants kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de Website.

•De betalingstermijn bij Little Plants is 10 werkdagen na bestelling.

•Bij niet of niet tijdige betaling door de Klant, zal zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd zijn van 10% per maand op het nog uitstaand bedrag en een forfaitaire schadevergoeding van 15% van dit factuurbedrag, tenzij een grotere schade bewezen wordt.

•Ten laste van de Klant komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Little Plants, als gevolg van de niet nakoming door de Klant van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken.

•In geval van niet tijdige betaling is Little Plants bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Klant de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

 

SECTIE 7 - BEVESTIGING BESTELLING EN LEVERING VAN PRODUCTEN

•Nadat de betaling is aanvaard, bevestigt Little Plants de Klant per e-mail van de bestelling.

•De leveringstermijn gaat pas in na ontvangst van betaling, ook indien per overschrijving wordt betaald.

•Er wordt gestreefd naar een zo kort mogelijk leveringstermijn. Voor België zijn deze gaande van een (1) dag na ontvangst van de betaling, tot een uiterste leveringstermijn van dertig (30) dagen na ontvangst van betaling. Voornoemde levertijd geldt slechts als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.

•Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is door de Klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Little Plants streeft ernaar vertragingen binnen twee (2) werkdagen per e-mail aan de Klant te melden.

•Leveringen vinden plaats op het door de Klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

•Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Klant.

•Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

•Indien de levering in gedeelten geschiedt (bijvoorbeeld wanneer slechts een aantal maar niet alle bestelde producten in voorraad zijn), dan heeft Little Plants het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.

•De Klant is verplicht het gekochte binnen de overeengekomen termijn af te nemen. Bij gebreke daarvan is Little Plants gerechtigd de betaling van de koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen.

•Little Plants is niet aansprakelijk voor eventuele vertraging of het uitblijven van de levering door toedoen van de transporteur.

•Een bestelling kan steeds afgehaald worden. Dan is er geen bijkomende kost zoals verzending.

 

SECTIE 8 - LINKS NAAR DERDEN

Bepaalde inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze Service kunnen materiaal van derden bevatten.

Links van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons zijn gelieerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en we geven geen garantie en zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of andere transacties die plaatsvinden in verband met websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van de derde partij zorgvuldig door en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen over producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

SECTIE 9 - HERROEPINGSRECHT

•Conform de artikels van het Wetboek Economisch Recht, beschikt de consument over een termijn van veertien (14) kalenderdagen, ingaand de dag na ontvangst van de producten, om de overeenkomst zonder opgave van redenen kosteloos te herroepen. Bederfelijke producten (planten) vallen hier echter niet onder.

•In geval de Klant zijn herroepingsrecht uitoefent, is hij verplicht dit binnen de 14 kalenderdagen, ingaand de dag na ontvangst van het product, schriftelijk (per aangetekend) mee te delen aan Little Plants of per email aan info@jerlio.be.

•De Klant ontvangt vervolgens van Little Plants een herroepingsformulier per e-mail.

•Het product dient vervolgens in de staat waarin de Klant het heeft ontvangen (in ongeopende verpakking) te worden geretourneerd aan Little Plants, en dit samen met het correct ingevulde en ondertekende herroepingsformulier, met vermelding van het bankrekeningnummer waarop de betaling mag teruggestort worden.

•Indien de Klant van het herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt, dan draagt Little Plants zo spoedig mogelijk, en uiterlijk binnen de veertien (14) dagen na de wederontvangst van de producten en het formulier, zorg voor de terugbetaling van het door de Klant aan Little Plants betaalde. Dit door middel van een bankoverschrijving op het rekeningnummer dat Little Plants van de Klant hiertoe aangewezen heeft gekregen.

•Terugzendkosten vallen ten laste van de Klant.

•Little Plants is nimmer aansprakelijk voor enige schade (diefstal of verlies daaronder begrepen) die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat. Deze vallen volledig ten laste van de Klant.

•Er is geen herroepingsrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde, onbevuilde, onbeschreven en ongebruikte staat verkeren. Het herroepingsrecht is echter niet verloren als de verpakking geopend is, voor zover het noodzakelijk was om het product te bekijken.

 

SECTIE 10 - GEBREKEN EN KLACHTTERMIJN

•De Klant is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren.
•Klachten van de Klant, die betrekking hebben op problemen of gebreken aan het product of de levering, moeten door de Klant binnen zeven (5) werkdagen na levering aan Little Plants per aangetekend schrijven, of per e-mail worden meegedeeld aan info@jerlio.be.
•Indien klachten worden gemeld aan Little Plants, wordt de Klant binnen de vijf (5) werkdagen ingelicht over de termijn waarbinnen hij van Little Plants een voorstel tot oplossing van het geschil zal ontvangen.
•Indien het product moet teruggezonden worden naar Little Plants, gebeurt dit zoals beschreven van het retourneren bij herroepingsrecht onder punt 9.

 

SECTIE 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN OMISSIES

Af en toe kan er informatie op onze site of in de dienst staan ​​die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op product beschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als informatie in de Service of op een gerelateerde website op enig moment en zonder voorafgaande kennisgeving onjuist is (ook nadat u uw bestelling hebt geplaatst). .

Wij zijn niet verplicht om informatie in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Er mag geen gespecificeerde update- of vernieuwingsdatum worden toegepast in de Service of op een gerelateerde website, om aan te geven dat alle informatie in de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

 

SECTIE 12 - VERBODEN GEBRUIK

Naast andere verboden zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het u verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen te verzoeken onwettige handelingen uit te voeren of hieraan deel te nemen; (c) het schenden van internationale, federale, provinciale of staatsvoorschriften, regels, wetten of lokale verordeningen; (d) om onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen te schenden of te schenden; (e) het lastigvallen, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, belasteren, in diskrediet brengen, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) om valse of misleidende informatie in te dienen; (g) om virussen of andere soorten kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die op enigerlei wijze zullen of kunnen worden gebruikt die de functionaliteit of werking van de Dienst of van een gerelateerde website, andere websites of internet beïnvloeden; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) om te spammen, phishen, pharmen, voorwendsels, spideren, crawlen of scrapen; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Dienst of een gerelateerde website, andere websites of internet te verstoren of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Dienst of een gerelateerde website te beëindigen wegens overtreding van het verboden gebruik.

 

SECTIE 13 - OVERMACHT

•In geval van overmacht is Little Plants niet gehouden haar verplichtingen jegens de andere partij na te komen. Little Plants is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

•Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

 

SECTIE 14 - VRIJWARING

U stemt ermee in om Little Plants en onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van enige claim of eis, inclusief redelijke advocatenhonoraria, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten die daarin door verwijzing zijn opgenomen, of uw overtreding van enige wet of de rechten van een derde partij.

 

SECTIE 15 - SCHEIDBAARHEID

In het geval dat wordt bepaald dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, zal een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, en wordt het niet-afdwingbare deel geacht te zijn gescheiden van deze Voorwaarden. service, heeft een dergelijke vaststelling geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van eventuele andere overige bepalingen.

 

SECTIE 16 - BESCHERMING VAN DE PRIVACY

•Little Plants behoudt zich het recht voor om uitsluitend voor intern gebruik gegevens van de Klant te verzamelen. Dit gaat over gegevens die door de Klant worden opgegeven bij bestelling.

•De Klant heeft overeenkomstig met de Wet van 8 december 1992 ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten allen tijde het recht om deze gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien hij/zij niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent de activiteiten van Little Plants. Hiervoor kan de klant contact opnemen met Little Plants.

 

SECTIE 17 - TOEPASSELIJK RECHT

•Alle geschillen voortvloeiend uit een overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht.

•Alle geschillen die verband houden met, of voortvloeien uit overeenkomsten aangegaan met Little Plants, worden voorgelegd aan de bevoegde Rechterbank van Koophandel Mechelen of Vrederechter Heist op den Berg, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

 

Laatst aangepast: 01/01/2024